4 powody, dla których  warto zaprenumerować Ekologiczny Poradnik Księżycowy?

 1. Gwarancja szybkiej dostawy. Poradniki wysyłamy zawsze na przełomie sierpnia i września
 2. Najlepsza cena. Prenumeratorzy otrzymują Ekologiczny Poradnik Księżycowy w specjalnej promocyjnej cenie.
 3. Zniżki na wydawnictwogaj.pl. Dla prenumeratorów szykujemy niespodzianki i rabaty w naszym firmowym sklepie
 4. Nagrody niespodzianki. Wśród prenumeratorów losujemy ciekawe nagrody

Formularz prenumeraty dostępny jest na stronie poradnikksiezycowy.pl 

Ogólne warunki prenumeraty Ekologicznego Poradnika Księżycowego

OGÓLNE WARUNKI PRENUMERATY

EKOLOGICZNEGO PORADNIKA KSIĘŻYCOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

 1. Dostawcą usługi prenumeraty oraz właścicielem Ekologicznego Poradnika Księżycowego jest Eko Media Karol Przybylak ul. Byszewska 80B 85-416 Bydgoszcz, NIP 967 116 72 17. Adres do korespondencji: Siedlecka 62, 85-412 Bydgoszcz. E-mail: sklep@wydawnictwogaj.pl tel. 52 581 52 90
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi prenumeraty Ekologicznego Poradnika Księżycowego
 3. warunki odstąpienia od Umowy,
 4. prawa i obowiązki dostawcy oraz prenumeratorów
 5. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Prenumerator powinien zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować. Jest to warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi prenumeraty.
 8. Dostawca usługi umożliwia utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu. Jest on także dostępny online.

§2
Definicje

Prenumerata” oznacza Usługę polegającą na rokrocznej sprzedaży określonej liczby sztuk Ekologicznego Poradnika Księżycowego w wybranym pakiecie bez konieczności dodatkowego zamawiania..

Przedpłata” oznacza wariant płatności za Usługi lub Produkty, w którym Klient dokonuje płatności z góry.

Regulamin” oznacza niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki Umowy i będący jej integralną częścią.

§ 4
PŁATNOŚCI

 1. Płatności za usługę prenumeraty mogą być dokonywane poprzez przelew bankowy, przekaz pocztowy na rachunek wskazany w wiadomości listowej / e-mail / sms przesłanej do prenumeratora.
 2. Prenumerator zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni od otrzymania informacnji.
 3. § 5
  ODSTĄPIENIE OD LUB ROZWIĄZANIE UMOWY
 4. Obu stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy prenumeraty ze skutkiem natychmiastowym, w terminie do 1 czerwca każdego roku, tzn. rezygnację z prenumeraty na rok 2022 należy przesłać do 1 czerwca 2021 roku.
 5. Rezygnacji można dokonać telefonicznie / emailowo lub listownie.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Eko Media Karol Przybylak należy zgłaszać na adres elektroniczny: sklep@wydawnictwogaj.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko prenumeratora oraz opis sytuacji będącej podstawą reklamacji, jak również ewentualne propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji. Eko Media udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia niezawierającego informacji wymaganych do jego rozpatrzenia, zwróci się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania informacji uzupełniających.

§ 7
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Eko Media Karol Przybylak. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Usługodawca na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności https://wydawnictwogaj.pl/strona/polityka-prywatnosci

§ 8
PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

 1. Prawem właściwym dla Umów pomiędzy Klientami a Właścicielem, której przedmiotem są Produkty lub Usługi dostarczane przez Właściciela na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami lub Produktami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 lipca 2019 r.