WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin konkursowego rozdania książęk i czasopism, nazywany jest dalej jako „Regulamin”. Precyzuje warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursów.
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w rozdaniu – dalej „Konkurs” – jest Eko Media Karol Przybylak z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Siedleckiej 62, 85-412. zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Czas trwania konkursu określony jest komunikacie dotyczącym konkursu (najczęściej na naszej stronie lub w mediach społecznościowych). Do konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania, jednak nie później niż przewiduje data zakończenia.
 4. Żadne z organizowanych przez nas konkursów i rozdań nie jest grą liczbową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwana dalej „Uczestnikiem”, która wykona zadanie konkursowe określone w komunikacie dotyczącym konkursu.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu w trakcie jego trwania może wziąć w nim udział tylko raz
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

 1. Zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oceny odpowiedzi udzielonych na pytanie/zadanie konkursowe.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej.

NAGRODA

 1. Ogłoszenie zwycięzcy następuje w wskazanym w komunikacie konkursowym.
 2. Liczba zwycięzców określona zostaje w komunikacie konkursowym.
 3. Nagrody określone są w komunikacie konkursowym.
 4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej niezwłocznie po jego wyłonieniu. W celu odbioru nagrody zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni nadesłać w wiadomości prywatnej lub e-mailu do Organizatora dane niezbędne do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).
 5. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagroda może być wysłana jedynie na terytorium Polski.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora w terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przeciwko Organizatorowi w sądzie właściwym dla siedziby organizatora.
 4. Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody, jeżeli upłynęło 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wygranej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych jest Organizator.
 2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i miejscowości, z której pochodzi na stronach internetowych Organizatora.
 3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.